top of page
นำเสนอผลงานจากโครงร่าง.jpg

Week 06:
Music for Society III Proposal Presentation

สัปดาห์ที่ 06

หัวข้อเรื่อง:       

แนะนำรายวิชา วิธีวัดประเมินผล ดนตรีเพื่อประชาสังคม 2

Orientation, Evaluation Method:  Music for Society 2

รายละเอียด:     

แนะนำรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธีโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) และแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้เรียน รวมถึงเกริ่นนำถึงการพัฒนางานดนตรีเพื่อประชาสังคมให้มีผลกระทบมากขึ้นและสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของเคมบริดจ์ในสาขาดนตรีชุมชนอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาต่อได้ (merit) ตามการเรียนรู้ดนตรีชุมชน

Book3: Week 06: Welcome

นำเสนอผลงานโครงร่างงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม

การนำเสนอผลงานกลุ่มโครงร่างงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 เป็นการประเมินและวัดผลนักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติงานภาคสนามจริงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดนตรีบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมให้เป็นประโยชน์และความต้องการของบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มผู้เรียนได้เลือกในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมชุมชนมีความลึกซึ้งทางความคิดมากกว่าดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 ด้านการเป็นผู้นำกิจกรรมดนตรี ผู้เรียนจะมีโอกาสในการนำกิจกรรมทั้งลักษณะกลุ่มและรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ด้านการออกแบบกิจกรรมควรสามารถออกแบบกิจกรรมที่ใช้งานได้จริงจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ออกแบบผ่านเครื่องมือการสร้างแบบจำลองดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

โดยกำหนดให้มีวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของเคมบริดจ์ในสาขาดนตรีชุมชน (OCR, 2020) และความน่าสนใจของกิจกรรมในภาพรวม รวมถึงเครื่องมือและสื่อ
ที่เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

บทสรุป

จากเครื่องมือในการวัดและประเมินผลจะแสดงให้เห็นการทำงานของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานกลุ่มโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 โดยใช้ทักษะจากการประยุกต์องค์ความรู้จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมให้เป็นประโยชน์และความต้องการของบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาก่อนลงมือปฏิบัติภาคสนามจริง

เอกสารอ้างอิง

Oxford Cambridge & RSA. (2020,). Music in the Community: OCR level 3 Cambridge technical in performing arts. Oxford Cambridge and RSA. https://www.ocr.org.uk/Images/141422-
music-in-the-community.pdf

เครื่องมือ / เกณฑ์การประเมินและวัดผล ท่านสามารถอีเมล์มาสอบถามยังผู้เขียนได้ที่ suppabhorn@pgvim.ac.th"

Book3: Week 06: Text
bottom of page