top of page

Music for Society III 1/2020

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมมากขึ้น

Creative musical activities focusing on applying musical knowledge to benefit a community by tailoring the activities to suit the conditions and needs; the activities must be arranged in the area or community that is different from those in Music for Society 2 and cover more audiences.

เล่ม 3.jpg
Music for Society III 1/2020: Classes

Weekly

สัปดาห์ที่ 01

แนะนำรายวิชา วิธีวัดประเมินผล และแนวคิดรวบยอดดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

Music for Society 3: Orientation, Evaluation and Concept

รายละเอียด:  

   

แนะนำรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธีโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) รวมถึงเกริ่นนำถึงการพัฒนางานดนตรีเพื่อประชาสังคมให้มีผลกระทบมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 ในรูปแบบของกิจกรรมการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของเคมบริดจ์ในสาขาดนตรีชุมชนได้อย่างน้อยอยู่ในระดับดีมาก (merit)
และดีเยี่ยม (distinction)

แนะนำ.jpg

สัปดาห์ที่ 02

ความเป็นพลเมืองโลก: การเชื่อมโยงแนวคิดด้านการตระหนักรู้ของนักดนตรีสมัยใหม่ในงานดนตรีเพื่อประชาสังคม


Global Citizen: Reconciliation of the new generation musicians’ awareness in Music for Society

รายละเอียด:     

การบรรยายด้านการเป็นพลเมืองสำคัญต่อนักดนตรีรุ่นใหม่ในการตระหนักรู้ถึงความเป็นพลเมืองโลก โดยจะเป็นแรงขับให้ผู้เรียนได้ออกแบบกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 ในลักษณะของการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุลเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ผู้เรียนศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงพลเมือง.jpg

สัปดาห์ที่ 03

กรณีศึกษา อักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง

 
Case Study: Aksornsilpa, creative music and arts camp

รายละเอียด:     

กรณีศึกษา อักษร – ศิลป์ เพื่อน้องฯ เป็นค่ายดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานรูปแบบดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 โดยกิจกรรมมีการบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ทำให้มีลักษณะเฉพาะและเกิดการเรียนรู้ในการทำงานในพื้นที่ศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน กรณีศึกษาดังกล่าวมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปีทำให้เห็นการพัฒนาการทางด้านการจัดกิจกรรมและมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

อักษรศิลป์.jpg

สัปดาห์ที่ 04-05

แบ่งกลุ่ม: พัฒนากระบวนวิธีการทำงานรายกลุ่มโครงร่างดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

Music for Society 3 Proposal: Development of working procession

รายละเอียด:     

ให้นักศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมตามบริบทที่กำหนด โดยแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบกิจกรรมดังกล่าวโดยเน้นการให้ความรู้ในลักษณะของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางดนตรีบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนากระบวนวิธีการทำงานรายกลุ่มด้วยการใช้เครื่องมือการออกแบบนวัตกรรม (canvas) ให้เป็นประโยชน์และความต้องการของบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชน

แบ่งกลุ่มกระบวนการ.jpg

สัปดาห์ที่ 06

การนำเสนอผลงานจากโครงร่างกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

Music for Society III Proposal Presentation

รายละเอียด:     

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 3  จากการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านดนตรีบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์และความต้องการของบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชนที่กลุ่มผู้เรียนได้เลือกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมภาคสนาม ตามการออกแบบโครงร่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม  เป็นการวัดผลคะแนนสอบกลางภาคก่อนการดำเนินกิจกรรมภาคสนาม

นำเสนอผลงานจากโครงร่าง.jpg

สัปดาห์ที่ 07-11

งานกลุ่มภาคสนาม 1 - 4 และการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน

Fieldwork 1 – 4 and Showcase

รายละเอียด:     

การปฏิบัติภาคสนามจากโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 เป็นการปฏิบัติภาคสนามจากการออกแบบโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคมที่ใช้กระบวนวิธีทางดนตรีประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและความต้องการของชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความแตกต่างจากรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 โดยกิจกรรมเป็นการปฏิบัติภาคสนามตามบริบทกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชนที่ได้ตกลงไว้ การจดบันทึกการทำงาน และการประเมินและวัดผลตามลำดับ

กลุ่มนำเสนอ.jpg

สัปดาห์ที่ 12-13

อภิปรายผลรายบุคคล  

Personnel discussion  

รายละเอียด:     

การอภิปรายรายบุคคลจะทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนในการดำเนินงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 ผ่านมุมมองในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมที่ได้ดำเนินการไปในภาคการศึกษา อีกทั้งแนวทางในการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการเรียนการสอนของรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

อภิปรายกลุ่ม.jpg
Music for Society III 1/2020: Membership
bottom of page