top of page
นำเสนอเบื้องหลัง.jpg

Week 11: Post Fieldwork

สัปดาห์ที่ 11

หัวข้อเรื่อง:       

การนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติการภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 2

Post Fieldwork: Music for Society 2 Presentation


รายละเอียด:     

การนำเสนอผลงานกลุ่มหลังปฏิบัติการภาคสนามดนตรีและการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนจากการทำงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 ในลักษณะการจัดการแสดง โดยเลือกผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานดนตรีเพื่อประชาสังคมได้มีโอกาสนำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นประโยชน์จากดนตรีที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้และประยุกต์จากทฤษฎีและแนวคิดทางดนตรีวิทยากลวิธีสอนกลุ่ม อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่แสดงให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชนได้มีโอกาสในการแสดงออกหลังดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 โดยในการนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติการภาคสนามนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมจากโครงร่างและการปฏิบัติงานภาคสนามของแต่ละกลุ่มดังวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมและเป็นการวัดผลคะแนนสอบปลายภาค

Book2: Week 11: Welcome

การนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 2

การนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 เป็นการนำเสนอในชั้นเรียนหลังจากที่กลุ่มผู้เรียนได้ปฏิบัติการภาคสนามและการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอผลงานจากการดำเนินการที่เป็นความคิดรวบยอดของการทำงานกลุ่มดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย

 1. การวิเคราะห์ผล

  1. เชิงคุณภาพ จากผลการจดบันทึกแบบวันต่อวันมาประมวลผลร่วมกันของกลุ่มผู้เรียนโดย

   1.  วิเคราะห์ / สรุปผลทีละประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยการอภิปรายกลุ่ม

   2.  วิเคราะห์ / สรุปผลในภาพรวมโดยการอภิปรายกลุ่ม

   3. การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มชุมชน โดยสรุปข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ในลักษณะของงานเขียนหรือสื่ออื่น ๆ เช่น วิดีโอ ฯ

   4. ประมวลผลข้อเสนอและจากแบบสอบถามในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม

  2. เชิงปริมาณ

   1. แบบสอบถามในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม (ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมดนตรี, เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านดนตรี, กิจกรรมมีประโยชน์, ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม, ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม)

 2. กระบวนการดำเนินงานดนตรีประชาสังคม 2 ที่ผ่านมา

  1. วิธีการดำเนินงานของกิจกรรม

  2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

  3. แนวทางในการทำงานดนตรีเพื่อประชาสังคมที่พัฒนาจากทฤษฎีและแนวคิดกลวิธีการสอนกลุ่มครั้งต่อไป

กรรมการและเกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 (กลุ่ม)

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของเคมบริดจ์ในสาขาดนตรีชุมชน (OCR, 2020) การที่ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานดนตรีเพื่อประชาสังคมดังเช่นการจัดการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนนั้นถือได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการประมวลความรู้จากการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งอยู่ในขั้น “ดีมาก” อยู่ในระดับดีมากและสามารถพัฒนาต่อได้ (merit) ผู้สอนจึงมีวิธีการประเมินผลการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรรมการ

กรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลงานกลุ่มหลังปฏิบัติการภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 โดยผู้สอน


เกณฑ์วัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลในส่วนของการนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติการภาคสนาม ต่อสาธารณชนในลักษณะของการจัดกิจกรรมการแสดง มีเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลโดยสอดคล้องกับข้อ 4 ด้านการประเมินผลการจัดการการเรียนรู้ดนตรีชุมชนของเคมบริดจ์ ผู้สอนได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมดนตรีใน 4 ด้าน ในการสร้างผลกระทบที่ดีให้กับวัฒนธรรม/ชุมชน/สังคม (BOP, n.d.)

 1. ความน่าสนใจของวิธีการนำเสนอแต่ละกลุ่ม

 2. ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

 3. คุณภาพของการนำเสนอแต่ละกลุ่ม

 4. ภาพรวมของการนำเสนอในแต่ละกลุ่ม

บทสรุป

การนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนจากการดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสขยายความคิดในการเปิดพื้นที่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีพื้นที่ในการแสดงออก ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับระหว่างคนในชุมชนและกลุ่มผู้ดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมด้วย โดยมีเครื่องมือวัดผลในการนำเสนอผลงานดังกล่าวใน 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย ความน่าสนใจของวิธีการนำเสนอแต่ละกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม คุณภาพของการนำเสนอแต่ละกลุ่ม และภาพรวมของการนำเสนอในแต่ละกลุ่ม

เอกสารอ้างอิง

OCR. (2020, Jan 18). Music in the Community: OCR level 3 Cambridge technical in performing

arts. From Oxford Cambridge and RSA:

https://www.ocr.org.uk/Images/141422-music-in-the-community.pdf

Book2: Week 11: Text
bottom of page