top of page
ระดมความคิด2.jpg

Week 08: Music for Society 1 Proposal

สัปดาห์ที่ 8

หัวข้อเรื่อง:  

โครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1

Music for Society 1 Proposal

รายละเอียด:    

            ให้นักศึกษาได้ออกแบบกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 ตามบริบทที่กำหนด โดยแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นประโยชน์และความต้องการของบริบทของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชุมชน หรือกลุ่มสังคม

Week 08: Welcome

โครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการจัดทำโครงร่างงานดนตรี 1 เพื่อประชาสังคมโดยคำนึงถึง 4 ประเด็นสำคัญ (OCR, 2020) ได้แก่

 1. ความรู้ความเข้าใจการบริบทของวัฒนธรรมชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

 2. ผู้ออกแบบกิจกรรมควรสามารถออกแบบกิจกรรมที่ใช้การได้จริง

 3. สามารถวางแผนงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มคณะและชุมชน

 4. วิธีการประเมินผล

โดยในการเขียนโครงงานดนตรีเพื่อประชาสังคม มีแนวทางในการเขียนโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคมควรคำนึงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโครงงาน

 • ควรกำหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม สถานการณ์ บริบท เข้าใจง่าย มีความชัดเจน และสื่อความหมายได้กับวัตถุประสงค์

คณะทำงาน

 • ใส่ชื่อ-นามสกุล ของคณะทำงานทุกคน

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

 • สามารถเขียนถึงความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่จะดำเนินการโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม จากการประมวลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้แก้ไข โดยใช้ให้เห็นถึงว่าดนตรีที่ผู้เรียนใช้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างไร

วัตถุประสงค์

 • ทำไปเพื่ออะไรและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกลุ่มคน เป็นข้อความแสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงงานให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนและไม่คลุมเครือ เช่น เพื่อ + กริยา + สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ระบุจำนวนคน กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคม ทั้งเชิงปริมาณ (จำนวนผู้เข้าร่วม) รวมถึงอายุ เพศ ฯ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ผลที่จะเกิดกับผู้เข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำลังออกแบบและวัตถุประสงค์

สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม

 • ระบุสถานในการดำเนินโครงงานว่าจะดำเนินการ ณ ที่ใด เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรืออาคารสถานที่ในการดำเนินงานโครงงาน


วิธีการดำเนินงาน

 • กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาสังคมที่กำหนดเป็นขั้นตอนตามลำดับก่อนหลัง

  • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงงาน โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งในการคลี่คลายออกมาเป็นกิจกรรมย่อย

  • กิจกรรมย่อยควรมีประสิทธิภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน

 • ระบุเวลาตั้งแต่เริ่มโครงงานจนเสร็จโครงงานว่าใช้เวลาเท่าใด

งบประมาณ

 • เป็นไปตามระเบียบ ประกาศทางการเงินที่เกี่ยวข้องของส่วนงานนั้น ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ระบุผลที่คาดการไว้จากการดำเนินกิจกรรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บทสรุป

            การจัดทำโครงงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 ต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันในหัวข้อต่าง ๆ ดังแนวทางในการเขียนโครงงานฯ ทั้งนี้ผู้เรียนควรตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีในการออบแบบกิจกรรมให้ได้เป็นอย่างดี

Week 08: Text

นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้

 • การเขียนโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคมโดยคำถึงกิจกรรมที่ออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

เอกสารอ้างอิง

OCR. (2020, Jan 18). Music in the Community: OCR level 3 Cambridge technical in performing arts. From Oxford Cambridge and RSA: https://www.ocr.org.uk/Images/141422-music-in-the-community.pdf

"เครื่องมือ / เกณฑ์การประเมินและวัดผล ท่านสามารถอีเมล์มาสอบถามยังผู้เขียนได้ที่ suppabhorn@pgvim.ac.th"

Week 08: Text
bottom of page