top of page
44486060_757208931288170_756779040056016

Week 09: Music for Society 1 Proposal Presentation

สัปดาห์ที่ 9

หัวข้อเรื่อง:  

นำเสนอผลงานนักศึกษา โครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1

Music for Society 1 Proposal Presentation

รายละเอียด:    

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 เพื่อให้เห็นกิจกรรมของโครงร่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม  เป็นการวัดผลคะแนนสอบกลางภาคก่อนการดำเนินกิจกรรมภาคสนาม

Week 09: Welcome

รายละเอียด:    

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 เพื่อให้เห็นกิจกรรมของโครงร่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม  เป็นการวัดผลคะแนนสอบกลางภาคก่อนการดำเนินกิจกรรมภาคสนาม


จำนวนชั่วโมงที่สอน: 1 ชั่วโมง


สื่อการสอน: Keynote / เครื่องคอมพิวเตอร์


กิจกรรมการเรียนการสอน:

1. ให้นักศึกษานำเสนองานกลุ่มผลงานโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม

2.ตอบข้อซัก-ถาม จากผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

นำเสนอผลงานโครงร่างงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม 1

การนำเสนอผลงานกลุ่มโครงร่างงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 เป็นการประเมินและวัดผลนักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติงานภาคสนามจริงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ มุ่งเน้นถึงประเด็นสำคัญ ๆ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจการบริบทของวัฒนธรรมชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา การออกแบบกิจกรรมควรสามารถออกแบบกิจกรรมที่ใช้การได้จริง อีกทั้งควรวางแผนงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มคณะ และวิธีการประเมินผล


กรรมการและเกณฑ์การให้คะแนน

กรรมการ

            กรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลงานโครงร่างงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 ควรมีอย่างน้อย 2 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีและมีประสบการณ์การทำงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม จะทำให้ลดอคติในการพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษา


เกณฑ์วัดและประเมินผล

กำหนดวิธีการประเมินและวัดผลจากการนำเสนอผลงานกลุ่มโครงงานด้านดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 เพื่อประเมินนักศึกษารายกลุ่ม ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้สอนพัฒนาเครื่องมือการวัดและการประเมินผลของ การจัดการเรียนการสอนของเคมบริดจ์ (OCR, 2020) 

Week 09: Text

 บทสรุป

 จากเครื่องมือในการวัดและประเมินผลจะแสดงให้เห็นการทำงานของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานกลุ่มโครงร่างงานดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 เพื่อใช้ในการพัฒนาก่อนลงมือปฏิบัติภาคสนามจริง

เอกสารอ้างอิง

OCR. (2020, Jan 18). Music in the Community: OCR level 3 Cambridge technical in performing arts. From Oxford Cambridge and RSA: https://www.ocr.org.uk/Images/141422-music-in-the-community.pdf

"เครื่องมือ / เกณฑ์การประเมินและวัดผล ท่านสามารถอีเมล์มาสอบถามยังผู้เขียนได้ที่ suppabhorn@pgvim.ac.th"

Week 09: Text
bottom of page