top of page

Music for Society I 1/2022

Course Description 

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชน

Creative musical activities focusing on applying musical knowledge to benefit a community by tailoring the activities to suit the condition and needs.

Screenshot 2564-08-04 at 14.06_edited.jpg
Music for Society I 1/2022: Classes

General Info

 • Course Title: Music for Society I

 • ชื่อรายวิชา: ดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 

 • Course ID: 111 109 (revised curriculum 2019)

 • Credit: 1(0-2-1)

 • Type of Subject: Core Course 

 • Curriculum: Bachelor of Music Programme

 • Organisation: School of Music, PGVIM

 • Teaching: Onsite teaching, PBL

Course Coordinator and Lecturer: ​Dr Suppabhorn Suwanpakdee

Music for Society I 1/2022: Text
Music for Society I 1/2022: Mission

Assessment

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (20%)


การค้นคว้าอิสระ (งานกลุ่ม) (10%)

                       

งานกลุ่มภาคสนาม (50%)


การนำเสนอผลงานการปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพื่อประชาสังคม Presentation (20%)

เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินและวัดผลการเรียนรู้ แนวทางจัดการศึกษาดนตรีชุมชน การจัดการการเรียนรู้เคมบริจด์ โดยผู้เรียนควรจะอยู่ในระดับ "ผ่าน" ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 1. ความรู้ความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม

 3. ความสามารถในการวางแผนงานและดำเนินกิจกรรมพร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 4. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

Music for Society course developed the assessment tools from Oxford Cambridge and RSA (OCR), Music in the Community level 3 Cambridge technical in performing arts. Learners must qualify at least level "Pass" of the OCR in each learning outcome;

 1. Know the context and purpose of the community music-making, including practitioners and organisations. 

 2. Be able to lead practical music-making activities

 3. Plan and participate in a community and music-making project for a specific community group and/or venue. 

 4. Know how to monitor and evaluate a community music-making project. 

Music for Society I 1/2022: Text

Music for Society 1 Student Showcase 2021 (online exhibition)

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project base ผ่านแนวคิดดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแก่ผู้ชมในมุมมองต่าง ๆ นักศึกษาแต่ละคนได้เสนอแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่กลายมาเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาภายในภาคการศึกษานี้

Music for Society I 1/2022: About

References

ภาษาไทย

ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์. (2555). ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธ์. ม.ป.ท.

ทรงพล เลิศกอบกุล. (2559). มานุษยดนตรีวิทยาภาคสนาม: แนวทางการทำงานของเจอรัลด์ ไดค์ (Gerald P. Dyck) กับการปรับใช้ศึกษาดนตรีในพื้นที่อื่น. ดนตรีล้านนาปิ๊กบ้าน. เชียงใหม่:


หอจดหมายเหตุล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรัณย์ นักรบ. (2557). ดนตรีชาติพันธ์วิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


ศุภพร สุวรรณภักดี. (2554). น้ำมา...เดี๋ยวก็ไป Flood Forward. โครงการดนตรีบำบัดทุกข์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). เบสิค เกียร์. กรุงเทพฯ

ศุภพร สุวรรณภักดี และคณะ. (2560). ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง: ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์แบบผู้คนมีส่วนร่วม. ใน ศุภพร สุวรรณภักดี และคณะ (บ.ก.), ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. (หน้า 6-7). กรุงเทพฯ: หยินหยางการพิมพ์.

ศุภพร สุวรรณภักดี และคณะ. (2561). ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 กิจกรรมดนตรีและศิลปะแบบ (คน) มีส่วนร่วม สู่ความเข้าใจ (คน) ในชุมชน. ใน ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. (หน้า 29-32). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภพร สุวรรณภักดี. (2563). แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 3. ใน ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ปีที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. (หน้า 34-45). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. (2558). ขบวนการนกกางเขน. สืบค้น 10 ตุลาคม 2561, จาก Rossignols En Cage: http:www.pgvim.ac.th/opera/#Rossignois    

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. (2006). นิทานสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

อโณทัย นิติพน. (2551). ผีแมน ม้ง เมือง และไทใหญ่: จากเสียงสู่การข้ามพรมแดน เวลา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม. ใน รัศมี ชูทรงเดช (บ.ก.), มาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเผิงผา สู่การทลายเส้นแบ่งทางวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม. (หน้า 170-71). กรุงเทพฯ: เอราวัณ.

อานันท์ นาคคง. (2562). อานันท์ นาคคง: เรียนมานุษยวิทยาดนตรีผ่านงานวัด งานประเพณี ถกเพลงประเทกูมีในห้องเรียน. สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://thepotential.org/creative-learning/arnun-nakkong-interview/


ภาษาต่างประเทศ

Australia, W. C. (2020). Our Mission. Retrieved 1 May 2020 from https://warchild.org.au

Canada, W. C. (n.d.). Protect Childhood. Retrieved 1 May 2020 from https://warchild.ca/work/#overview

CAHSS. (2017). Music in the Community Returns to Greece to Engage Refugee Children in Music Making. Retrieved October 1, 2018, from https://vimeo.com/245156701

Cohen, M. (2014). Incarcerated in Iowa: Mary Cohen. The University of Iowa. Retrieved 2 August 2019 from https://www.youtube.com/watch?v=nJhbnS17c3M&feature=emb_logo

Cohen, M. (2018). Mary Cohen. Retrieved 10 January 2019 from https://music.uiowa.edu/people/mary-cohen

Isaacs, D. (2017). Music in the Community returns to Greece to engage refugee children in music-making. Retrieved 10 December 2018 from https://www.eca.ed.ac.uk/news/music-community-returns-greece-engage-refugee-children-music-making

Isaacs, D. (2020, October 8). Rime of the Ancient Mariner. Retrieved October 8, 2020, from http://www.deeisaacs.com/rime-of-the-ancient-mariner/

Joo-won, C. (2013). Samsung Life supports music making. Retrieved 8 May 2020 from http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20131029000933&mod=skb

Kim, Hee-Sun and Chang, Yoon-Hee. (2016). The Development of Korean Traditional Music Education as Sociocultural Arts Education and its Future. The Journal of Korean Music Education Research, 10(2), 33-55.


Mack, D. (2019). Music and Matter - Musical Matter - Music Matters, Remarks on a Multi - Related Term. Princess Galyani Vadhana International Symposium,  (pp. 11-12).Bangkok: Yin-Yang Publishing.


Merriam, A. P. (1969). Field Techniques in Ethnomusicology: The Basongye (Republic of the Congo), 13(2), 213-229. doi:10.2307/850146


Oxford Cambridge and RSA (OCR). (2020). Music in the Community: OCR level 3 Cambridge technical in performing arts. Oxford Cambridge RSA. https://www.ocr.org.uk/Images/141422-music-in-the-community.pdf  


Osborn, N. (2017). Phaya Naga and the Dolphins of Arion. Princess Galyani Vadhana International Symposium 2017 (p. 13). Bangkok: Yin-Yang Publishing.


Reid School of Music. (2018). Classic poem retold in contemporary performance.  Retrieved 10 February 2020 from https://www.ed.ac.uk/local/schools/music-in-the-community        


Reid, A. (2019). A Matter of Music. Princess Galyani Vadhana International Symposium 2019, Princess Galyani Vadhana International Symposium 2019, (p. 11). Bangkok: Yin-Yang Publishing.


Renshaw, P. (2003). Connecting Conversations: The changing of voice of the artist. Barcelona. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.6234&rep=rep1&type=pdf


Solís, T. (2004). Performing Ethnomusicology: Teaching and Representation in World Music Ensembles. Berkeley, University of California. http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnqcf


Sun-min, L. (2010). Psychiatrist stresses the slow life. Retrieved 8 May 2020 from https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2923624


Suwanpakdee, S., & Poktihitiyuk, Y. (2018). Aksornsilpa: Participation in Music and Arts Camp. Princess Galyani VadhanaInternational Symposium 2018, (pp. 39-40). Princess Galyani Vadhana Institute of Music. Bangkok: Yin-Yang Publishing.

Todd, J., & Pettan, S. (2016). An Introduction to Applied Ethnomusicology. The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199351701.013.26.


University of York. (n.d.). Community Music. Retrieved 8 December 2019 from https://www.york.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/ma-community-music/#content_placements

War Child . (2020). Retrieved 5 May  2020 from www.warchild.org


War Child Holland. (n.d.). Retrieved 1 May 2020  from https://www.warchildholland.org/research-and-development/ 


War Child UK. (2020). Retrieved 2 May 2020 from https://www.warchild.org.uk/what-we-do


Yong Siew Toh Conservatory. (2018). YST Students Lead And Guide Through Music. Retrieved 1 December 2019 from https://www.ystmusic.nus.edu.sg/yst-students-lead-and-guide-through-music/

Music for Society I 1/2022: Text
bottom of page